Vedtægter

Vedtægter (pdf med underskrifter)

Afskrift af …

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN RØNNEBÆRHAVEN OMRÅDE A2

 

 

Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Rønnebærhaven Område A2”.

Stk. 2.           Foreningens hjemsted er Værløse Kommune.

Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds

§ 2. Foreningens geografiske område er identisk med delområde A2 i

lokalplan 55 i Værløse Kommune.

§ 3. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af

ejendomme beliggende inden for foreningens område.

§ 4. Foreningens generalforsamling kan, efter samme regler som gælder for

vedtægtsændringer, træffe beslutning om, at foreningens område skal

udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens

område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af

foreningen, og at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller

flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

Stk. 2            Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens

Godkendelse.

Stk. 3            Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være

medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område,

skal et således opnået medlemsskab være bindende for de fremtidige

ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af

servitutbestemmelse herom.

Kapitel 3. Foreningens formål og opgaver

§ 5. Grundejerforeningen skal overtage ejendomsretten til fællesarealer inden

for storparcellen senest efter påkrav fra Værløse Kommune.

Stk. 2            Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fælles anlæg og

fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og

indtræder som medlem i Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby

med deraf følgende rettigheder og forpligtelser.

Stk. 3            Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med

generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i

forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, og

grundejerforeningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til

foreningen i medfør af lovgivningen.

Stk. 4            Grundejerforeningen er bemyndiget til hos medlemmerne at opkræve

fælles udgifter, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver,

samt at kræve fornøden sikkerhed herfor.

 

Kapitel 4. Medlemmernes forhold til foreningen

§ 6. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration

af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos

de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2            Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af

generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Stk. 3            Ved ikke-rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem

ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men

tillige et rentebeløb efter rentelovens bestemmelser.

Stk. 4            Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på

generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i

foreningen.

§ 7. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer.

Stk. 2            Bidraget fastsættes pr. færdigbygget boligenhed.

§ 8. I forholdet til trediemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens

forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk. 2            I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket

også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

§ 9. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med

at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at

være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2            Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser

overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for

eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget

restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3            Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til

foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl,

samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 10. Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag, der er

pålagt medlemmet.

Stk.2             Hvis andelsbolig- eller eller ejerlejlighedsforening er medlem af

grundejerforeningen, bestemmer den pågældende forening selv, om

stemmeretten skal udøves af foreningen som sådan eller af indehaveren

af de enkelte boligenheder.

Kapitel 5. Foreningens ledelse og administration

§ 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2            Beboere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens

område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre

generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter

for kommunen.

§ 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj

måned.

Stk. 2            Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages

varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i

medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3            Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til

generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab

samt forslag til budget for det indeværende regnskabsår.

Stk. 4            Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5            Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under

afstemning.

Stk. 6            På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revision og bestyrelsen
  4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Vedtagelse af budget for indeværende år og fsatsættelse af bidrag og eventuelt indskud
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt valg af administrator.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med

samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom af mindst ¼ af foreningens

medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal

dagsordnen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2            Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er

indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger

efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 3            Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har foranlediget den

ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på

generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af

generalforsamlingen.

§ 14. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør

alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og

stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller

repræsentant i Den Fælles Grundejerforening, suppleant, kasserer

eller revisor for foreningen.

Stk. 2            Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen

eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3            Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Stk. 4            Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal,

medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5            Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et

referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld

beviskraft i enhver henseende.

Stk. 6            Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes

referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 15. Bestyrelsen består af mindst 2 medlemmer foruden formanden.

Grundejerforeningen afgør selv, hvilket af bestyrelsesmedlemmerne der i

den pågældende valgperiode skal repræsentere foreningen i Den Fælles

Grundejerforening.

Stk. 2  Valgperioden for formanden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er 2 år, idet

halvdelen vælges på lige årstal og halvdelen på ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.”

Stk. 3            Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at

suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 2, er bestyrelsen berettiget til at

supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvis formanden

eller en evt. anden repræsentant til Den Fælles Grundejerforening afgår i

valgperioden, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til ny formand

eller repræsentant indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4            Bestyrelsens hverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen

bestemmer andet.

§ 16. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder

drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de

administrative beføjelser, der er henlagt til foreningen.

Stk. 2            Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af

fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for

foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til

gennemførelsen af generalforsamlingens beslutning.

Stk. 3            Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver

eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.

Stk. 4            Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre

foreningens administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen

pligtige til at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen

eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst 1 år inden for hver

femårsperiode.

Stk. 5            Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af

medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg m.v.

Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at indgå en driftsoverenskomst med

Den Fælles grundejerforening om den praktiske udførelse af drift og

vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

Stk. 6            Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to

bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 7            Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal

underskrives af bestyrelsen senest på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 8            Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk. 9            Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 10 Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være

kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

Stk. 11 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgavernedsætte udvalg, der kan

bestå af foreningens medlemmer uden for  bestyrelsen. Dog skal

udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 17. Foreningen tegnes over for trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af

formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 6. Regnskab og revision.

§ 18. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra

foreningens stiftelse til udgangen af første kalenderår.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en revisor. Genvalg kan finde sted. Hvis

generalforsamlingen beslutter det, skal revisor være statsautoriseret eller

registreret revisor. I modsat fald skal revisor vælges blandt foreningens

stemmeberettigede medlemmer. Revisor må ikke være medlem af

bestyrelsen eller repræsentant i Den Fælles Grundejerforening, suppleant

eller kasserer for foreningen, ej heller dirigent ved generalforsamlingen.”

 

Hvis den valgte revisor ikke er statsautoriseret eller registreret skal

endvidere vælges en revisor suppleant.”

Stk. 3            Regnskabet tilstilles revisor så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning

kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til

generalforsamlingen.

§ 19. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af

bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i

bank eller sparekasse i foreningens navn. Evt. større beløb kan placeres i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for placering af

kommunale midler.

Kapitel 7. Forskellige bestemmelser

§ 20. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er

bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og afklare

disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved

førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal

bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 21. Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne kræver 2/3

majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte eller ved fuldmagt

repræsenterede medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af

foreningens medlemmer.

Stk. 2            Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede eller repræsenteret, men

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny

generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne

generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af dde afgivne

stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget.

Stk. 3            Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

§ 22. Omkostningerne til foreningen stiftelse afholdes af foreningen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Værløse

 

den 1. oktober 1999

 

I bestyrelsen

 

Christina Jørgensen                            Kaj Folmer Nielsen                               Chico Sandbeck

 

 

Og siden ændret på ekstraordinær generalforsamling i Værløse den 9. maj 2002

 

I bestyrelsen

 

___________________________     ________________________

Knud H. Thorup (nr. 24), Formand    Michael Boutrup (nr. 21)

 

 

___________________________     _________________________

Jens Bjerregaard (nr. 8)                                             Jesper Kampmann Petersen (nr. 14)

 

 

___________________________     _________________________

Morten Linding (nr. 1)                                                Henrik Frisner (nr. 20)

Suppleanter                                                                                                            Suppleant

 

Nærværende vedtægt godkendes herved

 

Værløse den 14. april 2003

 

Vedtægterne er godkendt med følgende bemærkning til vedtægternes §5 ”Foreningens formål og opgaver”:

Deklation tinglyst den 25. januar 2000 på grundejerforeningens ejendomme fastlægger nærmere foreningens forpligtelser vedrørende bebyggelse, beplant-ning, vejforhold, forsynings- og afløbsledninger samt fællesantenneanlæg.

 

For Værløse kommunalbestyrelse

 

 

 

___________________________     Asbjørn Gade Nielsen

 

Borgmester                                                                                        Arkitekt